top of page

כל המסלול בשנה הקרובה יקבלו שיעורים מובנית בAI בנוסף לתוכנית. 

לימודיה שנה ב׳. מפגש אחד בשבוע. לימודי פייתון. 
חוברת הכנה כאן

זמן מפגש שבועי : שעה וחצי. 
יום ב׳ 16:00-17:30

יום ב׳ 18:00-19:30
יום ה׳ 16:00-17:30

יום ה׳ 18:00-19:30

הסמכה (רמות 1-3) : 
לימודים פעמיים בשבוע . 
זמן מפגש שבועי: 4 שעות סה״כ (פעמיים בשבוע) 
יום ב׳ 17:00-19:00 + יום ה׳ 18:00-20:00 
תוכנית רמה 1 - פייתון מתקדם. חוברת הכנה כאן 
תוכנית רמה 2 - ווב + js. חוברת הכנה כאן 
תוכנית רמה 3 - ווב מתקדם + git. חוברת הכנה כאן

תוכנית רמה 4 - למידת מכונה + CS50 (שיעור אחד - עצמאי) - יפורסם בקרוב

החל משנה הקרובה - כל הסמכה עוברת לתקשורת ב slack

תחילה וסיום לימודים 
תחילת לימודים 17.11.2024
סיום לימודים 17.07.2025

עלות דמי רישום: 
550₪ 

 

דמי רישום לא ניתנים להחזר גם בתנאי של אי השתתפות בפועל

כללי

> לצורך תרגול ולימודים מקווננים חובה לדאוג למחשב נייד/נייח, מצלמה ומיקרופון

​> העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, מועדי התוכנית, מיקום, צוות הדרכה או כל פרט אחר הקשור לתוכנית והכל לפי שיקולים מקצועיים 

> ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר, על ידי רכז/ת הפעילות

> העמותה תהא רשאית להפסיק השתתפותה של חניכה, ללא החזר תמורה במצבים הבאים:

> היעדרות מעל 20% מהפעילויות;

> התנהגות לא נאותה ו/או פוגענית; 


בחתימה על הסכם זה, ניתנת ההסכמה לצילום החניכה במהלך השתתפותה בפעילויות התוכנית וכן לשימוש בצילומים לצורכי שיווק ופרסום התוכנית בלבד

דמי רישום ללימודי המשך

550.00 ₪Price
 • אישור תנאי קבוצה ועזיבת התוכנית מהווה אישור משפטי לכל דבר

  * הסדרי תשלום 

  > העלות הכוללת לחניכות לימודיה היא 2250 ₪, מורכבת מדמי רישום ותשלום שנתי (מפגש אחד בשבוע).

  > העלות הכוללת לחניכות הסמכה היא 3450 ₪, מורכבת מדמי רישום ותשלום שנתי (שני מפגשים בשבוע).

  > דמי רישום לתוכנית בסך של 550 ₪ ישולמו במעמד הרישום ועד לפני תחילת הלימודים. דמי הרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול או ויתור.

  > תשלום שנתי בקיזוז דמי רישום ישולם בחודש אוקטובר ולא יאוחר מ- 15.12 (או בתום 4 מפגשים בפועל)

  * אופן התשלום:

  א. דמי רישום ניתן לשלם בכרטיס אשראית בהעברה בנקאית - יש לשלוח אישור תשלום במייל alicecodeclub@gmail.com או בביט למספר 0547234955

  ב. תשלום שנתי - באמצעות כרטיס אשראי ניתן לפרוס עד 10 תשלומים באמצעות אתר האינטרנט של העמותה.  כאשר התשלום האחרון יתבצע עד ולא יאוחר מחודש מאי 2024. 

  ב.  באמצעות העברה בנקאית חד פעמית על מלוא סכום התמורה. לטובת אליסקוד חשבון: בנק דיסקונט 11, סניף 55, חשבון: 143864973 (חובה לציין שם חניכה)

  לא ניתן לשלם בשיקים או במזומן.

 • * חלק זה מתחייס לעונת הלימודים בלבד ולתשלום שנתי, ללא דמי רישום.

  * ביטול השתתפות בתוכנית מותנית בשליחת הודעת ביטול השתתפות למייל העמותה alicecodeclub@gmail.com , ואישור קבלתו בפועל בידי העמותה. 

  * האחריות על מתן הודעת ביטול  השתתפות בתוכנית ווידוא קבלתה בידי העמותה מוטלת אך ורק על החניכות והוריהן ולא על הרכז/ת או המדריך/ה. 

  * חניכות תחשבנה כאילו המשיכו להשתתף בתוכנית כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול השתתפות בידי העמותה כאמור לעיל.

  * יובהר, כי הודעה בעל פה איננה נחשבת הודעת ביטול. 

  * ​החזר כספי יינתן רק במקרה של ביטול השתתפות אשר ייעשה בהודעת ביטול בכתב כאמור לעיל עד 30.11 לכל המאוחר.

  > בביטול השתתפות בתוכנית עד 30.11 יינתן החזר יחסי של התשלום השנתי

  > במידה ואושרה לחניכה מלגת לימודים - גובה ההחזר לא יעלה על גובה המלגה

  > בכל מקרה של החזר כספי יקוזזו דמי ביטול בסך של 5% מעלות התוכנית 

  > לאחר מועדים אלה תחויב החניכה במלוא התמורה ולא תהא זכאית להחזר כלשהו

  > במידה ותשלום התמורה בגין התוכנית בוצע בכרטיס אשראי תהא העמותה זכאית לקזז מהחזר התמורה גם עליות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה. 

bottom of page