0Cart

©2019 by Alice Code.

 • תוכניות אליסקוד מתקיימות במספר קבוצות לימוד במועדים שונים. 

 • שנת לימוד מחודש ספטמבר לחודש יוני בשנה העוקבת. 

 • מספר המקומות בתוכניות מוגבל (בקבוצת הלימוד עד 12 חניכות בקבוצה). 

 • פתיחת קבוצה מותנית במספר מינימלי של חניכות. יחד עם זאת, הנהלת התוכנית רשאית לסגור קבוצה מפאת מיעוט משתתפות. 

 • ​חניכה תחשב מי שנרשמה לתוכנית רק לאחר הסדרת מלוא התשלום, בטרם תחל התוכנית ולאחר קבלת טופס רישום מלא. 

 • קיום מפגש בקבוצה מותנה בהגעתן של 3 חניכות מינימום. 

 • במסגרת התוכנית תצאנה החניכות למספר פעילויות חיצוניות. בגין כל פעילות חוץ נדרש רישום נפרד ואישור ההורה להשתתפות החניכה בפעילות.

 • ​העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, מועדי התוכנית, מיקום, צוות הדרכה או כל פרט אחר הקשור לתוכנית והכל לפי שיקולים מקצועיים. 

 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר, על ידי רכז/ת הפעילות.

 • במסגרת הפעילות נעשה שימוש בציוד יקר ערך. חניכה אשר תגרום נזק לציוד לא תהא רשאית להמשיך ולהשתתף בפעילויות וההורה יישא במלוא תשלום הנזק אשר ייגרם לציוד בהתאם לדו"ח מעבדה, ובמלוא הנזקים הנלווים, ככל ויהיו כתוצאה מכך.   

 • יש להימנע מהבאת חפצים ו/או דברי ערך לכיתת הלימוד ו/או לפעילויות הנעשות במסגרת התוכנית. ציוד אישי של החניכות הינו באחריותן הבלעדית של החניכות. 

 • צוות העמותה אינו אחראי על אובדן ו/או נזק לחפצים ו/או דברי ערך של החניכה, וכן על כל נזק ישיר ו/או עקיף כלשהו אשר יגרם לחניכה, ככל שיגרם, במהלך הפעילות.

 • העמותה תהא רשאית להפסיק השתתפותה של חניכה, ללא החזר תמורה במצבים הבאים:

היעדרות מעל 20% מהפעילויות;

התנהגות לא נאותה ו/או פוגענית; 

גרימת נזק לציוד 

 • בחתימה על הסכם זה, ניתנת ההסכמה לצילום החניכה במהלך השתתפותה בפעילויות התוכנית וכן לשימוש בצילומים לצורכי שיווק ופרסום התוכנית בלבד.

לימודיה תשלום שנתי

SKU: 364215376135191
1,250.00 ₪Price
עיר
 •  

  • גילאי 9-12 (תלמידות כיתה ד/ה)

  • השתתפות במפגש חשיפה הינו חובה (מתייחס לשנה א בלבד) 

  • ציון 80 לפחות במתמטיקה (בעת הרישום יש להביא גיליון ציונים או מכתב מהמורה המאשר את הציון) .

  • חתימה על הסכם זה במלואו על ידי הוריי החניכה והעברתו לידי העמותה (alicecodeclub@gmail.com)  באמצעות דואר אלקטורני, לפני פתיחת התוכנית. 

  • מומלץ שליטה במקלדת (אנגלית, עברית) 

  • מומלץ ידע בסיסי באנגלית (בדגש על קריאה) 

  • מכתב אישי של החניכה על ציפיותיה מהתוכנית או מעצמה ביחס לתוכנית וכן המלצת מבוגר אחראי על חשיבות הצטרפותה של החניכה לתוכנית.

  הסדרי תשלום 

  • דמי הרשמה לתוכנית בסך של 100 ₪ ישולמו במעמד הרישום / מפגש חשיפה. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול.

  • עלות התוכנית -  1,250 ₪ (מהם ינוכו דמי ההרשמה)

  • העלות כוללת השתתפות בכלל הפעילויות בתוכנית.

  • אופן התשלום:

  א. באמצעות כרטיס אשראי ניתן לפרוס עד 5 תשלומים באמצעות אתר האינטרנט של העמותה.  התשלום האחרון יתבצע עד ולא יאוחר מחודש ינואר. 

  ב.  באמצעות העברה בנקאית חד פעמית על מלוא סכום התמורה. 

  ג. במזומן בתשלום אחד לרכזת התוכנית ובתאום עמה.

  לא ניתן לשלם בשיקים.

  • ביטול השתתפות בתוכנית מותנית בשליחת טופס הודעת ביטול השתתפות חתום למייל העמותה alicecodeclub@gmail.com , וקבלתו בפועל בידי העמותה. 

  • האחריות על מתן הודעת ביטול  השתתפות בתוכנית ווידוא קבלתה בידי העמותה מוטלת אך ורק על החניכות והוריהן ולא על הרכז/ת או המדריך/ה. 

  • חניכות תחשבנה כאילו המשיכו להשתתף בתוכנית כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול השתתפות בידי העמותה כאמור לעיל.

  • יובהר, כי הודעה בעל פה איננה נחשבת הודעת ביטול. 

  • ​החזר כספי יינתן רק במקרה של ביטול השתתפות אשר ייעשה בהודעת ביטול בכתב כאמור לעיל תוך 14 ימי עסקים מיום החתימה על מסמך זה. בביטול השתתפות בתוכנית (בכפוף למשלוח הודעה כאמור לעיל), עד 10 ימים לפני פתיחת התוכנית יינתן החזר כספי בשיעור של 50% מהתמורה בגין התוכנית. בכל מקרה של החזר כספי יקוזזו דמי ביטול בסך של 5% מעלות התוכנית או בסך של 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.   

  • לאחר מועדים אלה תחויב החניכה במלוא התמורה ולא תהא זכאית להחזר כלשהו. 

  • במידה ותשלום התמורה בגין התוכנית בוצע בכרטיס אשראי תהא העמותה זכאית לקזז מהחזר התמורה גם עליות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה. 

type2.png