top of page

השנה לאור אירוע מלחמה - הקהילה מציעה תשלומים גמישים

קישור זה רלוונטי למי ששילמה רק עבור חציון ראשון. 

חצי תשלום יהווה 850שח ללימודיה, 1450שח להסמכה 

 

העלות השנתית הכוללת של הלימודים כולל דמי רישום - 2250שח, העלות השנתית הכוללת של הסמכה 3450שח. 

יתרת התשלום לפני סמסטר א׳ (פחות דמי רישום) ללימודיה 1700שח, להסמכה 2900שח 

 

תתשלום חציון - אפריל תשפד

1,450.00 ₪Price
 • אישור תנאי קבוצה ועזיבת התוכנית מהווה אישור משפטי לכל דבר

  * הסדרי תשלום 

  > העלות הכוללת לחניכות לימודיה היא 2250 ₪, מורכבת מדמי רישום ותשלום שנתי (מפגש אחד בשבוע).

  > העלות הכוללת לחניכות הסמכה היא 3450 ₪, מורכבת מדמי רישום ותשלום שנתי (שני מפגשים בשבוע).

  > דמי רישום לתוכנית בסך של 550 ₪ ישולמו במעמד הרישום ועד לפני תחילת הלימודים. דמי הרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול או ויתור.

  > תשלום שנתי בקיזוז דמי רישום ישולם בחודש אוקטובר ולא יאוחר מ- 15.11 (או בתום 4 מפגשים בפועל)

  * אופן התשלום:

  א. דמי רישום ניתן לשלם בכרטיס אשראית בהעברה בנקאית - יש לשלוח אישור תשלום במייל alicecodeclub@gmail.com או בביט למספר 0547234955

  ב. תשלום שנתי - באמצעות כרטיס אשראי ניתן לפרוס עד 10 תשלומים באמצעות אתר האינטרנט של העמותה.  כאשר התשלום האחרון יתבצע עד ולא יאוחר מחודש מאי 2022. 

  ב.  באמצעות העברה בנקאית חד פעמית על מלוא סכום התמורה. לטובת אליסקוד חשבון: בנק דיסקונט 11, סניף 55, חשבון: 143864973 (חובה לציין שם חניכה)

  לא ניתן לשלם בשיקים או במזומן.

 • * חלק זה מתחייס לעונת הלימודים בלבד ולתשלום שנתי, ללא דמי רישום.

  * ביטול השתתפות בתוכנית מותנית בשליחת הודעת ביטול השתתפות למייל העמותה alicecodeclub@gmail.com , ואישור קבלתו בפועל בידי העמותה. 

  * האחריות על מתן הודעת ביטול  השתתפות בתוכנית ווידוא קבלתה בידי העמותה מוטלת אך ורק על החניכות והוריהן ולא על הרכז/ת או המדריך/ה. 

  * חניכות תחשבנה כאילו המשיכו להשתתף בתוכנית כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול השתתפות בידי העמותה כאמור לעיל.

  * יובהר, כי הודעה בעל פה איננה נחשבת הודעת ביטול. 

  * ​החזר כספי יינתן רק במקרה של ביטול השתתפות אשר ייעשה בהודעת ביטול בכתב כאמור לעיל עד 30.11 לכל המאוחר.

  > בביטול השתתפות בתוכנית עד 30.11 יינתן החזר יחסי של התשלום השנתי

  > במידה ואושרה לחניכה מלגת לימודים - גובה ההחזר לא יעלה על גובה המלגה

  > בכל מקרה של החזר כספי יקוזזו דמי ביטול בסך של 5% מעלות התוכנית 

  > לאחר מועדים אלה תחויב החניכה במלוא התמורה ולא תהא זכאית להחזר כלשהו

  > במידה ותשלום התמורה בגין התוכנית בוצע בכרטיס אשראי תהא העמותה זכאית לקזז מהחזר התמורה גם עליות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה. 

bottom of page